Aleksander Alekseev - R2AUK
19
× 13
4
× 2
2
× 2
1
× 2
7
× 3
4
× 2
2
1
7
× 2
4
× 2
2
0
× 3
6
× 3
4
× 2
2
0
× 3
6
× 3
4
2
0
× 2
6
× 2
4
2
0
× 2
6
× 2
4
2
0
× 2
5
× 7
3
× 3
2
0
× 2
5
× 6
3
× 2
2
0
× 2
5
3
2
0
× 2
5
3
2
0
4
× 5
2
× 2
1
× 4
0
4
× 3
2
× 2
1
× 2
0