Aleksander Alekseev - R2AUK
26
× 20
6
× 3
3
2
11
× 10
6
× 2
3
2
9
× 3
5
2
× 3
2
8
× 8
5
2
× 3
2
8
× 3
4
× 5
2
× 2
2
7
× 7
4
× 3
2
× 2
2
7
× 6
4
× 2
2
× 2
2
7
× 5
4
2
× 2
2
7
× 3
4
2
× 2
1
× 3
7
× 3
4
2
× 2
1
× 2
6
× 5
3
× 5
2
1
× 2
6
× 4
3
× 2
2
1
6
× 3
3
2
1